KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1) Taraflar:

            İşbu Kullanım Sözleşmesi Ecem ALP ile ecemalp.com internet sitesine giriş yapan kullanıcı/üye arasında düzenlenmiş olup kullanıcı/üyenin ecemalp.com adresine giriş yapması ve de üye olması sonucuyla işbu sözleşmenin hükümlerini okuduğu ile bu hükümleri kabul etmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı/üye ecemalp.com internet sitesine giriş yapan ve/veya üye olan, böylece ecemalp.com içerisinde sunulmuş olan hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2) Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

            İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin konusu ecemalp.com adresi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan şartların düzenlenmesi ile tarafların hak ve yükümlülüğünün tespitinin sağlanmasıdır. Bununla beraber işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamına ecemalp.com tarafından karşı tarafa yapılmış olan her türlü uyarı yazısıyla bilgilendirme yazısı ile beyan da girmektedir. Bu sebeple, karşı tarafın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmesi halinde sözleşmeyle beraber ecemalp.com’ca tarafına sunulan her türlü yazı, beyan, uyarı ve yazıyı kabul edeceğini ve de bu beyan, uyarı ve yazılara uygun nitelikte davranışlar sergileyeceğini kabul eder.

3) Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları:

ecemalp.com’a üyelik, internet sitesinin ilgili bölümünde üye olmak isteyen karşı tarafın üyelik için kendisinden istenen gerekli kimlik bilgileri ile iletişim bilgilerinin doldurulması ile başlayıp ecemalp.com tarafından karşı tarafça sunulan gerekli kimlik ve de iletişim bilgilerinin doğru, tam ve eksiksiz olmasının anlaşılmasıyla tamamlanır. Şu kadar ki, üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4) Kullanıcının Sahip Olduğu Hak ve Yükümlülükler:

            Kullanıcı/üye, kullanım prosedürünü yerine getirirken, ecemalp.com’un sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanırken ve de bu hizmetleri kullanırken, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm koşullara, ecemalp.com içerisinde alakalı yerlerde belirtilen kaidelere ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu hususta yukarıda belirtilen tüm koşul ve kaideleri anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili hükümleri ile Gizlilik Hükümleri uyarınca yahut diğer üçüncü kişi kullanıcı/üyelerin haklarının kullanıcı/üye tarafından ihlal edildiğine dair iddialar doğrultusunda ecemalp.com’un kullanıcı/üyeye ait gizli/özel bilgileri gerektiği hallerde resmi makamlara yahut hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ecemalp.com’dan hiçbir şekilde ve de hiçbir isim altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/üyelerin, ecemalp.com içerisinde yer alan hizmetlerden tasarruf edebilmek amacıyla belirledikleri kullanıcı adları ve şifreleri gibi sistem erişim araçlarını saklı tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak kendi sorumluluklarındadır, bu hususta ecemalp.com’a hiçbir sorumluluk yükletilemez. Bu sebepledir ki, kullanıcı/üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcı/üyelerin ve/veya sözleşme dışı üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan ecemalp.com’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 Kullanıcı/üyelerin ecemalp.com’a üye olurken vermiş oldukları bilgilerin doğru olduğu ve hukuka uygun olduğu kabul edilir. Bu sebeple ecemalp.com’un kullanıcı/üye tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırmak gibi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Şayet kullanıcı/üye tarafından üye olurken sağlanan yahut üye olduktan sonra değiştirilen bilgilerden dolayı üçüncü kişiler nezdince bir zarar yahut hata doğarsa bu zarar ve hatadan kaynaklı olarak ecemalp.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı/üye ecemalp.com’un yazılı onayı olmaksızınkullanıcı/üye bilgilerini hiçbir şekilde bir üçüncü kişiye devredemez.

5) Gizlilik Hükümleri:

ecemalp.com, kullanıcı/üyeye at her türlü kişisel veri ve de özel nitelikli kişisel veriyi ecemalp.com internet sitesinde bulunan gizlilik hükümlerine uygun olarak kullanacaktır. ecemalp.com kullanıcı/üyeden toplamış olduğu kişisel verileri hiçbir şekilde kullanıcı sözleşmesi ve de gizlilik hükümlerinin aksine kullanmayacaktır.

Bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun ilgili hükümlerimdeki haklar tarafımızca saklıdır.

6) Sözleşme Değişiklikleri:

  ecemalp.com , kullanıcı/üyeye bağlı olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı bir şekilde işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile eklerini uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebileceği gibi kanun ve mevzuatta yapılan değişikler neticesinde de güncel olarak değiştirme hakkına haizdir.

ecemalp.com tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümleri içerisinde bir değişiklik yapıldığı anda, işbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

7) Mücbir Sebepler:

Türk Hukuku içerisinde gerek kanunla gerekse içtihatla mücbir sebep sayılan her durumda ecemalp.com işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde belirlenmiş payına düşen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, küresel sangınlar da dâhil olmak üzere, bu sayılanla sınırlı kalmaksızın ecemalp.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi halinde edimin ifasının gecikmesi, edimin ifa edilememesi, edimin eksik ifa edilmesi yahut temerrüt hali var sayılmayacak olup bu sebeplerle kullanıcı/üyenin ecemalp.com’akarşı tazminat talepleri kabul edilmeyecektir.

Shopping Cart
Scroll to Top